document.write('
 • 爱德华王子群岛地区发生5.9级地震04-20
 • '); document.write('
 • 智利发生6.0级地震04-10
 • '); document.write('
 • 巴布亚新几内亚发生6.3级地震04-07
 • '); document.write('
 • 新疆巴音郭楞州尉犁县发生4.9级地震04-05
 • '); document.write('
 • 斐济群岛地区发生5.9级地震04-05
 • '); document.write('
 • 菲律宾棉兰老岛发生5.8级地震04-05
 • '); document.write('
 • 玻利维亚发生6.8级地震04-02
 • '); document.write('
 • 斐济群岛南部海域发生6.1级地震04-02
 • ');